söndag 23 oktober 2016

Mångfald, egoism och hållbarhet

Läser om en ny undersökning där man mätt människors inställning till mångfald. Dels visar undersökningen på beklämmande resultat, dels vilar hela undersökningen på felaktiga antaganden som gör att resultatet ger en missvisande bild av vad vi har att brottas med. Mångfald, menar jag, är inget man har en åsikt om, det är varken gott eller ond. Mångfald är en förutsättning för samhällets och mänsklighetens långsiktiga överlevnad. Erkänner vi att mångfald är ett tillstånd man kan hysa olika åsikter om eller vara för/mot är risken stor att främlingsfientligheten ökar. Det undersökningen visar är inte följande:
Majoriteten av de tillfrågade, 64 procent, är fortfarande positiva till att det i samhället finns människor med annan bakgrund och kultur än den svenska. Men i Mångfaldsbarometern 2016 minskar andelen positiva med tio procentenheter jämfört med 2014 då undersökningen senast genomfördes.
Istället visar resultaten att egoismen ökat i Sverige med 10 procent jämfört med 2014. Det visar också att okunskapen ökat. Mångfald är en förutsättning för hållbarhet, och samhällets förmåga att härbärgera mångfald är en viktig indikator på hur det står till med hållbarheten i ett land. När främlingsfientligheten ökar, och mångfald börjar betraktas allt mer som ett problem, är det en indikation på att enfalden och egoismen ökar. Om det var så man presenterade resultaten skulle främlingsfientliga partier inte lika lätt få vatten på sin kvarn som nu. Undersökningens resultat är goda nyheter för SD. Här får man ett kvitto på att man är den där tysta majoritetens röst.
Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle och den som är ansvarig för Mångfaldsbarometern, tror att flyktingkrisen hösten 2015 har haft stor påverkan på svenskarnas attityd.

– I början av krisen var svenskarna positiva, och till exempel Refugees welcome fick mycket uppmärksamhet, men när politikerna och nästan alla partier svängde i frågan och stängde gränserna så förstod jag att det skulle leda till en förändring i svenskarnas syn på invandrare. Jag hade dock inte trott att den skulle vara så här stor.
Tänk om vi talade om (behovet av) mångfald som en utmaning, liksom man gör i klimatfrågan. Eller om utgångspunkten för samtal om frågan handlade om vad som krävs för att inställningen till mångfald ska bli mer positiv, istället för om vi ska ha mångfald eller ej. Om det var så man angrep frågan skulle man inte ge röst och makt åt dem som tror att etnisk homogenitet är en lösning och att växande egoism inte är ett hot mot demokratin, öppenheten, välståndet och hållbarhet. Ett samhälle är inget smörgåsbord där jag kan välja och vraka, samhället är en ranglig båt och alla är beroende av varandra för att klara sig och ju fler olika egenskaper som finns bland passagerarna desto större är chansen att lyckas. Enfald kanske känns bra, men är en katastrof.
En av de största förändringarna är attityden till påståendet att ”Alla människor med utländsk bakgrund som kommer hit måste ges samma sociala rättigheter som landets egna befolkning”. Runt 55 procent av de tillfrågade svenskarna tycker att alla människor som bor i Sverige ska ha samma rättigheter.

I motsvarande undersökning 2014 ansåg 77 procent att alla, oavsett var de kommer ifrån, bör ha samma rättigheter. Trenden har varit uppåtgående de senaste åren men denna är nu bruten och antalet positiva till påståendet har inte varit så lågt sedan mätningarna inleddes 2005.

– Det är mörka siffror. I Sverige har människors skyldigheter och rättigheter alltid varit viktiga pelare för att hålla uppe samhället. Dessa siffror visar på en förändring av våra värderingar. Det handlar inte bara om invandrarfientlighet utan kan komma att sprida sig, säger Fereshteh Ahmadi.
Som man frågar får man svar. Varför är det viktigt att veta vad svenskar tycker om rättigheter för människor med "utländsk bakgrund"? Varför inte formulera frågan så här: Hur ser du på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, ska Sverige följa den eller ej? Varför inte göra det obekvämt för den som inte vill utsätta sig för omaket som det innebär att härbärgera mångfald? Varför inte fråga vad man tycker om den växande egoismen? Eller hur man ställer sig till etnisk rensning? Varför låtsas som om främlingsfientlighet är okej? Varför inte kalla sakerna vid sina rätta namn? Mångfald är inte något man kan ha en åsikt om, mångfald är svårt men nödvändigt. 
Kvinnor har under alla år som undersökningen genomförts haft en mer positiv syn än män på mångfald. Och det gäller i stort sett fortfarande, men i Mångfaldsbarometern 2016 syns en tydlig förändring där kvinnors attityd till mångfald har blivit allt mer negativ. När det gäller kvinnors syn på mångfald ur ett religionsperspektiv är den nu nästan lika negativ som männens. Fereshteh Ahmadi hade inte väntat sig en sådan stor skillnad i attityd hos kvinnorna:

– Det är en drastisk förändring som antagligen beror på en kombination av den allmänna politiska attityden men också på den överdrivna och ensidiga medierapporteringen om våldtäkter på festivaler och problemen i förorter.
Det kan också bero på att egoismen ökat och att dumheten sprider sig i samhället. Vad är grundproblem och vad är symptom? Om vi nöjer oss med att förfasa oss över att inställningen till mångfald blir mer negativ normaliseras egoism och dumhet, och det är ett allvarligt hot mot allt vad hållbarhet, öppenhet och demokrati heter. Tillåter vi att människor vänder sig mot varandra har vi snart inget samhälle längre, och det drabbar alla, inte bara människor som kommer till Sverige från utlandet.
Om Sverige nu gått in i en ny tid med en mer negativ syn på människor som kommer till Sverige från andra länder, eller om detta är en tillfällig attitydförändring, är svårt att säga.

– Allt handlar om vad som händer i världen och hur stark den antirasistiska rörelsen lyckas bli i Sverige och globalt, säger Fereshteh Ahmadi.
Jag förstår inte varför man gör den här typen av undersökningar? Vad ska vi med resultatet till? Jag är djupt oroad över den växande egoismen, kortsyntheten och okunskapen om hur viktigt det är att mångfalden värnas. Mångfald är avgörande för samhällets långsiktiga hållbarhet. Det är dock en svår utmaning och ett komplext problem. Tror man att det är något man kan välja eller välja bort, att det handlar om tycke och smak, är man mer än lovligt korkad. Det skrämmer mig mer än något annat.

lördag 22 oktober 2016

Marknadsföring, och elefanten i rummet

Sista sessionen på FEKIS i Uppsala väckte tankar och inspirerade. Fångar dem i flykten innan det bär iväg hemåt. Jag har handlett några studenter i marknadsföring och undervisat om metod, men det är inte  mitt ämne. Jag är novis. Nyfiken men utan kompetens, intresserad men saknar erfarenhet. Dock är jag ganska bra på att snabbt få överblick och se samband, och denna session var föredömligt pedagogisk, välfylld och oerhört inspirerande. Huvudet är fyllt av tankar som jag vill dela med mig av och kanske få synpunkter på.

Vad är marknadsföring? Vad handlar forskningsämnet om (det är viktigt att skilja på forskningen om marknadsföring och marknadsföringen som praktiseras ute i näringslivet)? Enkelt och tydligt: Marknadsföring handlar om att knyta samman ett heterogent utbud med en lika heterogen efterfrågan. Det handlar alltså om att dels förstå, dels skapa balans, i en dubbelriktad process, eller om att hantera relationell dynamik. Med andra ord är marknadsföring något helt annat än att "skapa efterfrågan", vilket nämndes i går, med hänvisning till ett citat från en lärobok. Fast det handlar oundvikligen om pengar också, även om det inte talas så mycket om det, vilket är olyckligt. Hos mig väcks tankar om en elefant i rummet. En elefanten som finns och klampar runt i hela ämnet företagsekonomi. Pengar nämns väldigt sällan, trots att företagande handlar om det och om att göra vinst. Om elefanten inte uppmärksammas, om utmaningen inte tas på allvar och om frågan inte lyfts och diskuteras, kommer problemet med samhällets bristande hållbarhet att bli svår att lösa.

Pengar är allt annat än ett neutralt inslag i helheten. Pengar är en aktör i eget namn med enorm förmåga till agens. Jag menar inte att pengar går att avskaffa, men så länge man låtsas att pengar inte har en egen verkan, så länge man tror att alla effekter går att förklara psykologiskt eller på något annat sätt som inte tar hänsyn till pengarnas egen verkan, kommer frågan om hållbarhet aldrig att kunna lösas. Och eftersom det blir allt mer uppenbart att marknadsföring handlar om hållbarhet ser jag här ett intressant problem att jobba vidare med. Bland marknadsföringsforskare talas det både om behovet av och möjligheterna med hållbarhet. Intressant, men också lite paradoxalt att pengarnas roll underkommuniceras eller att pengar behandlas som något neutralt.

Inom klassisk marknadsföringsteori talar man om AIDA, om Uppmärksamhet, Intresse, Efterfrågan/Begär, Aktion/Handla. Och länge ansåg man att det var en linjär process, att marknadsföring handlade om att först skapa uppmärksamhet, sedan intresse och begär, vilket leder till beslutet att köpa. Idag talar man mycket mer om att det handlar om dubbelriktade rörelser, att konsumentens makt är stor och att det är en dynamisk relation. Marknadsföring handlar om "värdeskapande processer" och idag är det inte självklart vem som står för vad. Producent och konsument är roller som parterna går in i och ut ur. Därför återkommer jag än en gång till betydelsen av att lära sig förstå och hantera komplexitet. Det är nyckeln till hållbarhet och vägen fram för både forskningen och den högre utbildningen. Kvalitet handlar det om, och utbildningskvalitet handlar om graden av förmåga att hantera komplexitet.

Varumärken är ett centralt tema, och det handlar om identitet, materialitet, kvalitet och kreativitet; eller helt enkelt komplexitet. Förstår man det har man kommit en bra bit på väg mot en mer hållbar förståelse för vad marknadsföring är. Jag stärks i alla fall i den uppfattningen av samtalen mellan paneldeltagarna och av det bildspel som visades, som var en exposé över marknadsföringens historia. Här blir det kanske som tydligast hur viktigt det är att skilja på marknadsföringens praktik (det som företag gör) och forskningen om marknadsföring. Särskilt viktigt är det att den där elefanten i rummet uppmärksammas och tas på allvar. Pengarna finns där som en osynlig ande, liksom den diffusa marknaden som anonymt ställer krav som hela tiden balanserar på etikens tunna grans. Aktieägarnas ansvar för att det vuxit fram en uppfattning om att marknadsföring handlar om att skapa efterfrågan, samt att företagande handlar om att skapa vinst till ägarna, samt att pengar är ett neutralt inslag, måste både uppmärksammas och diskuteras, inte bara på forskningsseminarier utan även i samhällsdebatten. Annars riskerar marknadsföringsämnet och den företagsekonomiska forskningen att bidra till klimatkrisens förvärring. Företagsekonomisk forskning, menar jag, har en viktig uppgift att fylla för att främja företagens LÅNGSIKTIGA överlevnad snarare än kortsiktiga vinster. Företagande och vinster i sig är inget hot mot hållbarheten, inte om tidsperspektivet sträcks ut, för det är lika viktigt för företagen som det är för människorna att jorden även i framtiden är en beboelig plats. Jag tycker mig se ett behov av att gå tillbaka till marknadsföringens rötter: Det går att överbrygga klyftan mellan konsumenter och producenter samt att skapa balans i relationen, även med hänsyn tagen till konsumtionens och produktionens miljöpåverkan, men det går aldrig om inte den där elefanten i rummet uppmärksammas och diskuteras.

Marknadsföring är inget, den skapas och blir till samt förändras i samverkan. Marknadsföring handlar konsekvent och ständigt om något nytt, något oväntat. Marknadsföring är ett slags mellanrum, och det är det är där det händer, allt som är viktigt. Marknadsföring kan förstås med hjälp av begreppet flyktlinjer, tänker jag. Och den tanken uppfyller mig. Kanske kan det bli en artikel i ämnet? Vi får se, men oavsett är det lärorikt och intressant att tänka kring dessa saker. Framförallt känns det befriande att se och uppleva hur högt i tak det är inom ämnet företagsekonomi. Mina tankar, teorier och metoder skulle mycket väl kunna falla i god jord. De skulle i alla fall inte avfärdas utan goda argument, det känner jag mig övertygad om.

Knäckfrågan är om marknadsföring handlar om pengar eller ej. Hur ska pengarnas roll i den värdeskapande processen förstås och hanteras? Och vad är värde? Är det begreppet synonymt med pengar? Det är långt ifrån självklart och behöver därför diskuteras! Fokuserar man på ekonomin, om den görs till marknadsföringens huvuduppgift, riskerar vinsten och pengarna att bli ett mål i sig, och då är risken stor och uppenbar att det växer fram ett svart hål som slukar allt och alla i sin väg, vilket vore förödande för samhällets långsiktiga hållbarhet. Det är den naiva synen på ekonomi som är problemet, oförmågan att förstå och ointresset av att lära sig hantera kraften som pengarna står för. Vinstfokusering är en lek med elden och rätt som det är kan systemet bryta samman och allt brinna upp en explosion som hotar att förgöra livet på jorden. Ikaros flög för nära solen och dog i lågorna. Det är ingen lek, pengar är ett allt annat än neutralt inslag i samhället.

Marknadsföring i framtiden, talades det om. Och det skulle kunna handla om att lära sig av historien (det vill säga förstå dels att man inget lär sig, dels att allt redan är uppfunnet och att kreativitet handlar om varianter av det bekanta). Lära sig hantera komplexitet, (det vill säga förstå att det inte finns någon ny och revolutionerande metod som kan lösa alla problem en gång för alla). Nyckeln till en hållbar marknadsföring är att gå tillbaka till rötterna, att ta den gamla tanken till heder igen, om att det handlar om att skapa balans (i relationen mellan utbud och efterfrågan), och fokusera på helheten och det som händer mellan delarna. Det är där pengarnas makt kommer ifrån, mellanrummen.

Vad menas med värde? För vem? Till vad? När och hur? Och med vilka konsekvenser, idag, i morgon och på olika platser? Det är frågor utan givna svar, som kräver kompetens att hantera komplexitet och förståelse för sådant som är vagt till sin natur. Forskning handlar om att skapa kartor att orientera sig i verkligheten med hjälp av, inte om att producera sanningar eller kontrollera verkligheten. Det handlar om att lära sig förstå, följa med och påverka på marginalen, inte om att tala om hur det är.

Marknadsföring handlar om att konsekvent och processuellt anpassa sig efter något man inte vet något om eftersom både utbud och efterfrågan, liksom synen på värde, hela tiden förändras. Samma kompetens som gör en människa till en bra forskare behövs för att bli en bra (det vill säga hållbarhetsfrämjande) marknadsförare.

fredag 21 oktober 2016

Företagsekonomisk kunskap

Vad vet företagsekonomer egentligen? Den frågan ställdes i rubriken till ett av seminarierna på FEKIS 2016, på Uppsala Universitet. I panelen satt: Alexandra Waluszewski, Ann-Sofie Köping och Mats Alvesson. Det hela inleddes med några ja/nej-frågor, och panelens svar redovisas inom parentes:
Är företagekonomi en empirisk vetenskap? (Ja)
Finns det en FE metod? (Nej)
Bidrar FE till en bättre värld? (Nja)
Är amerikanska läroböcker bra för svenska förhållanden? (Nej)
Är Harvardsystemet en viktig del av FE? (Nej)
Syns FE tillräckligt i den allmänna debatten? (Nja)
Finns det för många företagsekonomer? (Ja, troligen)
Salen var välfylld, stämningen god och många olika tankar luftades. Väldigt inspirerande, prestigelöst och hela tiden i en förstående anda. Här liksom i andra sammanhang på konferensen liknade tankeutbytet mer samtal än debatt, precis som det ska vara om kunskap ska kunna utvecklas. Efter de snabba svaren fick paneldeltagarna reflektera lite mer utvecklat kring följande frågor där (min tolkning av) svaren redovisas utan anspråk på stringens. Jag skriver för att tänka och lära, för att väcka frågor, inte för att undervisa eller tala om hur det är och det var så här jag uppfattade vad som blev sagt:

Exempel på företagsekonomisk kunskap: Förståelse för komplexa processer, där ekonomi och kultur samverkar på olika, icke-linjär sätt. Sätt att tänka, får studenterna som läser ämnet med sig. Förslag till förståelse och perspektiv på samhället och dess organisationer samt dess organisering. Ett svar gick ut på att det beror på vad man drar gränsen mellan företagsekonomi och andra vetenskapliga discipliner, som är väldigt otydlig (vilket inte ses som ett problem, tvärtom). Frågan handlar också om vad man menar med kunskap, och det är en fråga som måste reflekteras över mer eftersom det inte finns några givna svar på den typen av frågor som företagsekonomer jobbar med. Att skapa förståelse för denna inneboende osäkerhet är viktigt, och det verkar det finnas plats för i många företagsekonomiska utbildningar. Bra, viktigt, hoppfullt!

Exempel på företagsekonomiska amsagor: Så fort man glömmer bort att modellerna är modeller, att teorierna inte är empiri, blir det problem. Händer alldeles för ofta och är en verkligt viktig utmaning, särskilt för företagsekonomer. "Företagets uppgift är att skapa vinst till aktieägarna", är en amsaga som får problematiska konsekvenser; för hållbarheten, öppenheten och demokratin. "Ledare är centrala för organisationer och gör stor skillnad", är en annan amsaga. Teorier om ledarskap idealiserar saker som faller platt i mötet med en komplex verklighet som vägrar rätta sig efter kartan. "Redovisning är inte sanningen, det är siffror som beskriver flöden", och som måste tolkas för att bli meningsfulla. Många föreställningar om ämnet företagsekonomi kommer här på skam, för det handlar om föreställningar om vad företagsekonomer sysslar med. Företagsekonomi, i alla fall det ämne jag möter i min vardag, är vetenskap och det är viktigt att det fortsätter vara så.

Exempel på företagsekonomisk forsknings samhällsbetydelse: Företagsekonomer var tidigt ute och kritiserade nationalekonomiska idealmodeller, genom att peka på empiri som problematiserar teorierna som bygger på att konsumeter agerar rationellt och att girighet är gott. Det fanns även tidigt forskning som fokuserade på kvinnors företagande. Positivt och viktigt att få höra, även om allt absolut inte är frid och fröjd, här liksom i alla ämnen finns problem. Viktigt dock att medvetenheten om problemen är utbredd och god.

Därefter bjöds publiken in. Liksom på andra seminarier på konferensen är tonen trevlig, även om alla inte är överens. Oerhört inspirerande. Jag stärks i uppfattningen att företagsekonomi är ett öppet ämne, med en svag identitet som bjuder in och lyssnar, som är nyfiket och sökande. Fokus i forskningen ligger på ledning, ordning och effekter av organisering. Forskningen är explorativ och syftet är ett skapa förståelse, inte att bevisa hur det är eller vad som är bäst. Delvis beror detta på att företagsekonomin verkar i skuggan av nationalekonomi. Ett slags underdog, alltså, liksom etnologin. Det är där som verkligt viktig kunskap kommer, från marginalen, underifrån. Kunskapen växer ur en fruktbar mylla av prestigelöshet, vilket gör det meningslöst att hävda revir och som främjar nyfikenhet och användandet av rörligt sökarljus. Inte för inte har många etnologer funnit det fruktbart att samverka med företagsekonomer.

Ämnet är schizofrent, säger Mats Alvesson. Å ena sidan fokuseras i undervisningen på rigorösa och heltäckande metodböcker och allomfattande teorier, och å andra sidan finns en önskan att provocera och locka till nytänkande. Väldigt deleuziskt alltså, vilket stärker mig ytterligare i övertygelsen om att jag hamnat rätt. Den där artikeln jag tänkt skriva, om hållbart ledarskap, med utgångspunkt i nomadologiska tankegångar hämtade från den verktygslåda som Deleuze och Guattari lämnade efter sig, kanske jag ska ta tag i. Vi får se hur det blir, men jag känner att det nog är möjligt att i alla fall försöka utan att göra bort sig.

Ord som eklektisk nämns, och väcker ett eko av många etnologiska diskussioner jag varit engagerad i genom åren. Och när det talas om att företagsekonomins studieobjekt är FÖRÄNDRING väcks mitt intresse ytterligare. Värdet i forskningen ligger i att hjälpa människor att tänka, bättre och utanför boxen, i frågor som rör ledning och organisering. Det handlar med andra ord om att lära sig bli bättre att hantera komplexitet genom att arbeta med frågor utan givna svar. Det är långt ifrån (van)föreställningen att företagsekonomi handlar om att hjälpa företag öka sin vinst eller skapa efterfrågan på onödiga produkter och tjänster.

Studenterna talades det om, och deras krav på enkla svar. Inte unikt för företagsekonomin, men inte desto mindre viktigt att uppmärksamma. Viktigt att inte falla i fällan att ge efter för kraven på tydliga svar. Det problemet, den utmaningen försvåras av att kurslitteraturen ofta är normativ. "Vi måste lära studenterna ställa bättre frågor", sades i en reflektion från publiken. Genomströmningskravet nämndes inte, men spelar så klart också in.

Avslutande ord från panelen: Man kan vara nyttig och användbar på olika sätt, antingen genom att ge svar, eller genom att hjälpa människor tänka i nya banor, öppna upp för alternativa tankar. Det krävs mod och styrka, och det finns i ämnet i kraft av att vara universitetsvärldens största ämne. Tyvärr är det få som vågar och modet och styrkan utövas inte särskilt ofta, men det skulle kunna göras, potentialen finns i ämnet.

Kunskapen är en färskvara, och måste behandlas på det sättet och med förståelse för förändring och komplexitet. Det går inte att lösa problem med hjälp av metoder som bidragit till att orsaka problemen, var det någon som sa, med hänvisning till Einstein. Förståelse för detta är enormt viktigt, och andan som finns bland företagsekonomiska forskare borgar för att det är möjligt att hålla den insikten vid liv både inom ämnet och i kommunikationen med studenter och det omgivande samhället.

Kompetensen att ställa frågor måste värnas, för svar som har med ledning och organisering liknar kultur väldigt mycket och har en alldeles för kort hållbarhet.

Etik, ansvar och kritisk kompetens

En av paneldiskussionerna på FEKIS handlade om Företagsekonomi och värderingar, och i panelen satt: Inga-Britt Ahlenius, Hervé Corvellec, Mikael Holmqvist och Lars Strannegård. I fokus för diskussionen stod värderingar och kulturen på Handelshögskolan i Stockholm. Rektor Strannegård blev hårt ansatt, med rätta, men hanterade kritiken föredömligt. Det utvecklade sig till en samtalslik debatt, med en kritisk udd och med utgångspunkt i en djup och allmän medvetenhet om att något måste göras, och att utbildning inom företagsekonomi har ett ansvar. Kanske inte för rådande läge men i alla fall för att göra något. Vad man kan och bör göra visade sig snabbt vara en helt annan fråga. Jag känner mig dock stärkt i uppfattningen att jag befinner mig i ett sammanhang där jag hör hemma, där mina kompetenser behövs och där jag kan utveckla nya och användbara kunskaper i samverkan med likasinnade. Detta förvånar mig fortfarande, för det är inte så det låter i samhällsdebatten. Föreställningarna ute i samhället om ämnet företagsekonomi skiljer sig väldigt mycket åt från hur det ser ut inom ämnet.

Företagsekonomi lockar flest studenter i Sverige idag. Är man stor och stark har man ett ansvar, och om framtidens ledare inte har med sig kompetens att tänka kritiskt, om människor på ansvarsfulla positioner inte kan agera självständigt, utifrån en fungerande moralisk kompass, samt hantera komplexitet får samhället problem. Företagsekonomi kan dock inte ansvara för det som händer, varken bland studenterna eller ute i samhället. Ett lands högre utbildning är del av samhället som högskolan finns och verkar i, och kultur går inte att styra eller tvingas till förändring i en bestämd riktning. Påverka, ja. Styra, nej! Och företrädarna för ämnet har ett viktig uppgift och ett tungt ansvar för vad man säger och vilka värderingar man förmedlar.

Något måste göras, det var alla i panelen rörande överens om. Skandalerna i företagsvärlden och även i riksrevisionen är många och hotar att underminera moralen i hela samhället. Bra, viktigt och inte en dag för tidigt! Dessutom har kulturen på Handels i Stockholm uppmärksammats på olika sätt. Det finns verkligen frågetecken och saker att reflektera över.

Ett citat lästes upp, hämtat från en av grundböckerna i marknadsföring: "Marknadsföringens uppgift är att stimulera efterfrågan". Efterfrågan på vad? Överallt, alltid oavsett? Vad menar man, och vad är det för underliggande värdering som ett sådant uttalande inte bara bygger på utan även förmedlar? Detta MÅSTE diskuteras, och för att kunna diskutera den här typen av frågor krävs kompetens. Etik handlar om frågor utan givna svar, om ställningstaganden som får konsekvenser som måste kunna hanteras. Utan moralisk kompass går det inte att bedriva högre utbildning. Därför är frågan: Vad menar företagsekonomer med etik och värderingar? Vilka värden bygger utbildningen på, och vilka värden utvecklar studenterna under sin tid på högskolan? Rektorn på Handelshögskolan Stockholm pekade på deras mål, som är att studenterna ska bli omdömesgilla och empatiska beslutsfattare, förberedda på och kompetenta att axla ansvar i alla typer av organisationer.

Hur gör man då? Hur främjas utvecklingen av hög moral. Svaret från Handels är: Öka kunskapsintensiteten i utbildningen; låt studenterna lösa mer för att få godkänt. Öka friktionen i utbildningen; låt studenterna arbeta med svårare och mer komplexa uppgifter där det saknas givna svar. Höj ribban! Utmana! Lovvärt, viktigt, lysande, och det fungerar säker på just Handelshögskolan i Stockholm som är ett av Sveriges mest prestigefulla utbildningsinstitution dit toppstudenter från hela världen söker sig. Och även där har man problem, för studenterna är vuxna människor och kulturen som vuxit fram på högskolan, som är en social arena även utanför undervisningen, lämnar en del övrigt att önska. Kanske för att det idag är en EXAMEN som öppnar dörrar, inte KUNSKAPER och BILDNING? Jag vet inte, och det var inget man talade om i panelsen, men det är där jag landar när jag reflekterar över frågan. Universiteten och högskolorna i ett ett land är inga isolerade öar utan integrerade delar i samhället som helhet. Det finns inga vattentäta skott. Så vad menar vi i Sverige idag att värderingar och god etik är? Varför satsas det på utbildning egentligen; är det för att studenterna ska få jobb, eller för att de ska utveckla kunskap? Politikerna har också ett ansvar för moralen i landet.

En annan sak som diskuterades i panelen var hur man förhåller sig till påståenden som är vanliga i samhället, till exempel ett påstående som att skatt är stöld. Hur förhåller sig lärare i företagsekonomi till ett sådant påstående som det. Håller man med och hjälper studenterna utveckla räntesnurror och taktiska skatteupplägg? Eller tar man upp ämnet till kritisk diskussion? Varför tänker man så om skatt? Vilken forskning lutar man sig mot och vilka argument använder man? Vad menar man och vad vill man uppnå? Vilka alternativ finns, och fungerar de? Håller med om att detta är frågor som behöver diskuteras, särskilt på landets handelshögskolor och på företagsekonomiska utbildningar. Men inte bara där, utan även i politiken och samhället i stort. Idag talas det bara om för eller mot skatt, om behovet av höjd eller sänkt skatt. En enormt komplex fråga reduceras till en fråga om rätt eller fel, vilket är både kunskapsfrämmande och bildningshämmande.

Förmågan att hantera komplexitet framstår allt mer som den viktigaste, och det är ett arbete som behöver föras i hela utbildningssystemet. Det är detta som grundskolan förbereder studenterna för, inte för högre studier. Tanken om att grundskolan ska ge förkunskaper leder fel, för det handlar om att skapa förutsättningar för att tillägna sig förmågan att hantera komplexitet. Etik, ansvar och kritisk kompetens är frågor utan givna svar. Självständighet är A och O i all högre utbildning. Därför behöver lärarna på högskolan bli friare och få mer eget ansvar, (förhands)kontrollen av kursplaner och undervisning måste måste minska. Kvalitet i högre utbildning går aldrig att nå genom standardisering och utvärdering, bara genom att låta människor ta eget ansvar! Detta var Inga-Britt Ahlenius också inne på i sitt slutanförande: Individens ansvar måste betonas mycket mer i hela samhället. Betoningen på styrning och kontroll, och delegering av ansvar till särskilda instanser är förödande för utvecklingen av just det som efterlyses i debatten. Ansvar, etik och kritisk tänkande kan man inte utbilda någon i, det kan man bara lära sig genom att vara kritisk och ta eget ansvar.

Etik är ingen lista man kan plugga in och lära sig utantill, det är en förmåga. En samhällsbyggande förmåga som idag befinner sig i kris. Och det är en kris som går hand i hand med kunskapskrisen, fast den märks inte lika tydligt. Först när katastrofen är ett faktum och avslöjandena läggs fram, först när det står klart att ledningens oetiska, olagliga och rent förkastliga beteende inte längre kan försvaras märks det vad avsaknaden av den här kompetensen får för konsekvenser för samhället. Men då är det för sent. Det är utmärkt att högskolan tar tag detta, men först när Svenskt Näringsliv engagerar sig i dessa frågor kan man börja hoppas på en vändning. Svenskt Näringsliv är dock just nu mest upptagen med att driva opinion för lägre löner, och man lobbar också för att den högre utbildningen ska privatiseras och drivas med fokus på företagens (ekonomiska) behov. Kunskap för kunskapens skull anser Svenskt Näringsliv leder till att studenterna strular till sina liv. Vågar vi ta den fighten, eller är vi rädda att företagen lämnar Sverige då? Det är också en fråga som saknar givet svar, också ett problem och en utmaning att ta på största allvar. Det spelar ingen roll hur mycket man förändrar den högre utbildningen och vilka kunskaper och kompetenser man fokuserar på om det studenterna har med sig ut i arbetslivet inte uppskattas av arbetslivets parter och marknadens aktörer. Det räcker inte att TALA om etik. Ett etiskt samhälle kan bara byggas på etiskt agerande i vardagen, ute i samhället och på högskolan.

torsdag 20 oktober 2016

Funktionell dumhet

Många kloka tankar på första sessionen (här på FEKIS, den företagsekonomiska ämneskonferensen, i Uppsala), som jag tror jag väntar med att reflektera kring i en bloggpost längre fram. Nu är det dags för Mats Alvesson, giganten, som ska tala om förekomsten av funktionell dumhet i organisationer. Jag tar det på uppstuds, i farten och från höften. Intressant, på många olika sätt. Den engelska titeln på boken han talar om är: The Stupidity Paradox, och det handlar om vanliga fel som smarta människor och framgångsrika begår.

Organisatoriskt beteende, handlar det om. Alla organisationer vill uppfattas som smarta, och fokuserar på det. Paradoxalt nog leder organisationens strävan efter att locka till sig excellenta individer till organisatorisk dumhet, för organisationer behöver ledas, och för att ledning ska fungera krävs följsamhet och målfokus. Att tänka fritt och kreativt är snarast ett hinder i en organisation som vill lyckas och bli framgångsrik som organisation, som därför leder strävan efter excellens på organisatorisk nivå till att individers excellens motarbetas och till att ledarskapet leder till fördumning. Eftersom det är viktigt att vara FRAMGÅNGSRIK uppfattas detta inte som ett problem, och paradoxen och dess problem i det långa loppet uppmärksammas inte. Så länge siffrorna ser bra ut anses allt vara frid och fröjd. Alvesson jämför Pisa-mätningarnas sjunkande resultat med betygen vars kurva stadigt pekar uppåt, och att detta problem inte tas på allvar. Vad är viktigast för kunskapsnationen Sverige, att enskilda skolföretag går bra, eller att kunskapen utvecklas i landet? Om politiker och andra litar blint på att företagen och enskilda skolor ska ta ansvar för helheten får vi ett slags dumhetens funktionella politik, vilket det finns gott om tecken på att vi redan har …

Idag talas det mycket om kunskap, men hur ser det ut i praktiken? Här tänker jag på hur både studenter och företagare säger att den verkliga kunskapen får man ute i arbetslivet, eftersom den högre utbildningen är allt för teoretisk och abstrakt. Accepterar vi en sådan syn på kunskap och låter företagen bestämma över innehållet på högskolan leder det till att kunskapens värde urholkas och till att skolor och universitet förvandlas till ett slags ackrediteringsinstitut som kränger betyg och examina. Exemplen på funktionell dumhet är många, men det verkligt tragiska är att detta inte riktigt uppfattas som ett problem, eller att problemet åtminstone inte tas på allvar. Åtgärderna riskerar därför snarast att förvärra situationen.

Alvesson poängterar att dumheten han talar om inte handlar om låg IQ eller korkat beteende. Funktionell dumhet kräver att man är kompetent, och arbetet som utförs applåderas ofta och gärna. Dumheten handlar om effekterna av ett ENSIDIGT fokus på enskilda aspekter av helheten. Ett slags egoism alltså. Tänkandet som leder till organisatorisk dumhet kännetecknas av att man tänker inom boxen, briser i reflektion och saknar kritiskt tänkande. Ett osjälvständigt tänkande, handlar det om. Vad som är normalt och det som andra gör, anses gott och bra. Att gräva ner sig inom ett snävt område och söka individuell meritering är kännetecken på funktionell dumhet i organisationer. Visselblåsare och andra som på olika sätt säger stopp, tänk efter nu. Ska vi verkligen göra … Det uppskattas inte i en organisation som inte förstår hur utbredd den funktionella dumheten är. Nytänkande, kreativitet och integritet samt förmågan att agera självständigt förhindras och ses ofta som ett problem. Det som är bra för organisationen anses objektivt gott, vilket riskerar att leda till miljöförstöring och andra samhällsproblem. Privatiserade vinster och förstatligade förluster ser jag som själva sinnebilden för funktionell dumhet, som är ett allvarligt problem.

Alvesson använder företaget Pepsi som exempel och talar om kriget mellan Coca-Cola och Pepsi, som drev företaget att utveckla egenskaper som gynnade företaget i kampen med ett annat läskedrycksföretag. För att lyckas i ett sådant krig krävs funktionell dumhet, för det man sysslar med är utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv rent skadligt och utifrån ett demokratiperspektiv meningslöst. Det finns många framgångsrika företag som lyckats väl och når stora (ekonomiska) framgångar, vilket tar fokus från sådant som är viktigt utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv. Varför man tillverkar det man tillverkar kan och får inte ifrågasättas, vilket ytterligare underblåser och osynliggör den funktionella dumheten. Vad händer med miljön, människosynen och samhällets långsiktiga hållbarhet?

I akademin jämförs högskolor med varandra, och endast det bästa anses gott nog. Konkurrens anses driva kvalitet och den organisation som vinner priser och utmärkelser, det vill säga som är bra på att producera det som mäts, hyllas och andra förväntas följa efter. Tanken sprider sig och produktionen av corporate bullshit ökar, strömlinjeformning och följsamhet ses som viktigast.

Värdegrundsarbete är sinnebilden för vad funktionell dumhet leder till. Här i Uppsala står det ovanför en av hörsalarna: Tänka fritt är stort. Tänka rätt är större, vilket visar att detta med funktionell dumhet inte är en nyhet. Fast idag går det snabbare, mångfalden minskar och det finns inte tid för kritiskt tänkande. Ekonomisk framgång och ökande vinst anses vara överordnat allt annat. Det leder till att tomheten ökar, till att sken, yta och fina fasader anses vara det enda som räknas. Budskapet blir: Tänk inte efter för mycket! Kolla aldrig en bra historia! Stick huvudet i sanden och följ minsta motståndets lag. Utbildning ska gå snabbt, vara effektiv och är vi generösa med betyg blir ALLA nöjda. Alla? Nej, inte den som anser att kunskapen ska vara i centrum, inte den som värnar lärandet!

Vem tar ansvar, frågar Alvesson. Det tragiska svaret är att inom rådande paradigm och i dagens organisations- och managementtänkande tar ingen DET ÖVERGRIPANDE ansvaret. Alla tar sitt lilla ansvar, för sin del av organisationen. Med resultatet att den funktionella dumheten sprider sig, samtidigt som förmågan att se dess (negativa) effekter utarmas. Därför görs mer av samma när problem ska lösas, till exempel i skolan. BEHÖRIGA lärare anställs, hellre än bra lärare. Ofta sammanfaller det, men långt ifrån altid. Den som sätter kunskapen i centrum kanske inte är intresserad av att meritera sig. Att skaffa sig formella meriter tar tid och resurser från kunskapen och lärandet och gynnar målfokus och betygshets. Formen och ytan överordnas innehållet, kunskapen och den verkliga kvaliteten.

Hur bryter vi den negativa utvecklingen? Uppmuntra invändningar och kritik. Vidga perspektivet, se längre än, förbi och bortom den egna organisationen. Prova nya tankar, gärna sådant som inte testats förut. Undvik best practice, främja heterogenitet och uppskatta besvärliga medarbetare. Låt saker och ting ta tid och sluta effektivisera. Fyll tiden och verksamheten med så mycket INNEHÅLL som möjligt. Sätt KUNSKAPEN i centrum och inse att det finns inga genvägar till VERKLIG kvalitet.

Ekonomiserig vs Bildning, eller är det verkligen en motsättning?

Idag är jag i Uppsala, på konferens. Företagsekonomisk konferens. Två dagar. Bara lyssna och lära. Intressant. Att lära sig ett ämne, så att säga inifrån, genom att undervisa och umgås med kollegor, delta på seminarier, är spännande. Jag är forskare och har studerat organisationer och organisering i många år, men jag kommer från en helt annan ämnestradition. Jag är humanist, etnolog och kulturforskare, inte företagsekonom. Fast å andra sidan är företagsekonomi inte ett särskilt enhetligt ämne, och många av företrädarna kommer dessutom från andra ämnen. Jag känner mig hemma, väl mottagen och kan med mitt perspektiv och mina intressen och kompetenser bidra med annan kunskap och vidgad förståelse. Bildningsresan fortsätter alltså och jag får vara lärare i ordets verkliga betydelse, en som lär (det vill säga utvecklar kunskap). Annars håller ju läraryrket på att bli en strikt kontrollerad profession som är mer intresserad av yrkets anseende, löneutveckling och karriärvägar. Jag tror det är förödande för kunskapen, och det är en effekt av samhällets ekonomisering.

Företagsekonomer borde forska om detta, om hur ekonomiska hänsyn påverkar tänkandet kring andra aspekter av företagande. Marknadsföring till exempel, vad händer om dess uppdrag bara handlar om att framställa uppdragsgivaren i så god dager som möjligt? Vad händer med organisationernas HR-arbete om företagets fokus enbart är att, inte bara tjäna pengar utan att öka vinsten? Kort sagt, vad händer med individer, organisationer och samhällen om ekonomin hamnar i fokus? Vilka risker finns?

Ofta låter det som pengar alltid och enbart är gott, som att det inte finns några baksidor eller risker. Ju mer pengar desto bättre, alltså. Fast så är det inte, det förstår alla, om man bara tänker efter. Pengar är ett fantastiskt redskap, men liksom alla andra redskap är dess värde alltid knutet till hur och till vad det används.

Allt oftare talas det om behovet av jobb med låga löner. Vem har BEHOV av låga löner, undrar jag. Svaret är så klart: Marknaden, den anonyma och krävande massan av aktieägare som i takt med samhällets ekonomisering vant sig vid, inte bara höga utan även ökande, avkastningar på insatt kapital. Det är marknaden och dess (orimliga, och många gånger cyniska) behov som politiker förväntas tillgodose. Och genom att acceptera kraven urholkas på sikt samhällets hållbarhet. Inte bara naturen och demokratin utan även ekonomin utmanas genom att fokus ligger på PENGARNA. Igår stod en företrädare för svenskt Näringsliv i TV och talade om behovet av låga löner. ”Annars förvinner jobben”, sa han. Det han inte sa var att om samhället lägger sig platt för marknadens anonyma krav på ständigt ökande krav på ekonomisk avkastning försvinner inte bara jobben utan även medmänskligheten, solidariteten och allt som gör livet värt att leva. Pengar är en enorm kraft, som hela tiden hotar att bli sitt eget syfte. Ekonomin kan, om man inte är vaksam, utvecklas till ett svart hål som slukar allt i sin väg, vilket vore förödande även för marknadens aktörer.

Vad har ett allt tydligare fokus på ekonomi bidragit till, hur han ekonomiseringen påverkat samhället. Här är några exempel.

Effektivisering: Allt ska gå snabbt. Utbildning, till exempel. Kommer just från en morgonpromenad i Uppsalas anrika kvarter där kunskapen länge stod i centrum. Där det fanns tid att läsa, tänka, samtala och kritiskt granska. Studier tog den tid de tog och först när man var nöjd med INNEHÅLLET publicerade man sig eller gick upp till professorn och visade vad man kunde. Allt var sannerligen inte bättre förr, men kvaliteten i skolan och den högre utbildningen var det, definitivt. Och det är inte att undra på, för KUNSKAPEN stod i centrum, inte ekonomin.

Den eller det bästa: För kunden är endast det bästa gott nog, och bara en kan som bekant vara bäst. Därför är ett ekonomiserat samhälle närmast fixerat vid att finna den eller det bästa. Stanna upp och tänk efter lite. Hur stor skillnad kan det rimligtvis vara mellan människor som genetiskt är snudd på identiska? Visst skiljer det i ifråga om miljö, men även det är marginellt, i alla fall om klyftorna är små, vilket de var när Sverige låg i topp och den svenska skolan ansågs vara ett föredöme för hela världen. Betänk även att det eller den som är bäst fortfarande kan vara dåligt/dålig. Bäst är ett relativt mått. Alla kan alltid bli bättre, men tänker man så tar det fokus från ekonomin och effektiviseringen. 

Konkurrens: Allt och alla hänger ihop. När ekonomi, effektivisering och den eller det bästa idealiseras kommer tanken om att konkurrens är bästa vägen fram som ett brev på posten (vilket för övrigt är ett uttryck som ingen snart förstår, för i samband med att Posten konkurrensutsattes raserades pålitligheten fullkomligt), vilket vänder alla mot varandra och förhindrar samarbete. Solidariteten och medmänskligheten som gör att tryggheten ökar och som håller samman samhället urholkas. Din vän kan vara din fiende, för bara en kan ju vara bäst. Alla ser om sitt hus och fokuserar på sig själva, till exempel på sänkt skatt för mig (för jag ska ju inte bli sjuk och vill väl inte betala för slitage på vägar och infrastruktur som inte jag använder), eller på ökade hinder för flyktingar som är i behov av skydd och hjälp. Stängda gränser och ökade klyftor blir följden, liksom mer fokus på det som är mät- och jämförbart.

Målfokus: Vägen mot målet, ekonomisk framgång, betyder ingenting. Målet är det enda som betyder något. Alltså fokuseras det på kvartalsredovisningar, examina och betyg. Innehållet, studierna, samtalen och en behaglig och utvecklande, lärorik resa fram, betraktas som slöseri med både tid och resurser. Mot målet, nu! Ge mig det jag vill ha så fort det bara går. Jag, jag, jag, vill ha mitt BETYG nu! Bildning och lärda samtal, glöm det. Vem vann DEBATTEN?

Kvalitetssäkring: Man får vad man betalar för, brukar man säga. Kanske är det därför det talas så mycket om kvalitet och kvalitetssäkring idag. Då, när den svenska skolan låg i topp och kvaliteten bevisligen var utmärkt talades det inte om kvalitet. Då fokuserade man på kunskapen, innehållet, samtalen och vägen fram. Då ansågs bildning vara viktigt och kunskapen hade ett självklart egenvärde. Idag mäts, vägs och jämförs det som aldrig förr. Universitetens positioner på rankinglistor bevakas och bibliometriska data antas vara ett bra mått på kvalitet. Så går det som det går; det går inflation i betygen, och kunskapen rasar.

Man ska tänka sig för vad man önskar sig, för risken eller chansen, beroende på vad man önskar sig, är att önskningen går i uppfyllelse. Ekonomiseringens förespråkare har verkligen lyckats, idag är ”alla” med på tåget och den som ifrågasätter pengar som mål riskerar att mötas av skepsis. Frågan som måste ställas är dock: Går det att få både hållbarhet och exponentiell vinstökning? Inget talar för att det går, och mer av samma, ovanstående åtgärder och strategier, löser inte problemet, tvärtom. Arbetet med att skapa världens bästa skola riskerar att leda till kunskapsskolans undergång. Fast på börsen rusar skolföretagen. Aktiekursen följer betygskurvan. Kunskapen rasar dock. Vad är viktigast, egentligen? Vad är det vi behöver för att överleva på sikt? Det är de verkligt viktiga frågorna. Dessa frågor står i fokus i min forskning.


Bildning, som ligger mig varmt om hjärtat och som jag ser som min forsknings huvudsakliga mål, vill jag värna även i min företagsekonomiska verksamhet. Och det finns ingen motsättning mellan dessa båda aspekter på utbildning och forskning. Bildning skulle kunna vara ett sätt att föra Företagsekonomin tillbaka till sina rötter, tillbaka till tanken om att ekonomi handlar om att HUSHÅLLA med BEGRÄNSADE resurser. Jag har alltså en uppgift, en mission. 

onsdag 19 oktober 2016

Språk, tankar och makt

Under Strecket är en plats i tillvaron som är allt annat än neutral. Aldrig ointressant, alltid en möjlighet att hitta något intressant och en enorm ocean av bildning att ösa ur. Tänk om det var sinnebilden för skolan och den högre utbildningen. En allt annat än målsäkrad resa in i det okända, där inga garantier för något annat än överraskning fanns att få. En plats att upptäcka sig själv i, ett ständigt pågående samtal om högt och lågt. Kunskapen i centrum, och bildningen som enda ledstjärna. Om du vill, när du vill och så länge du har ork och lust. Utan kontroll, men ändå pålitlig. Frihet under ansvar. Det vore något, men känns allt mer som en hopplös dröm. Tidningsdöden och kunskapskrisen går hand i hand. Vad är hönan och vad är ägget? Båda är aspekter av samma tillblivelseprocess är jag rädd. Förändringen måste komma inifrån, underifrån och den måste växa fram mellan. Rörelsen kan inte styras, bara följas och påverkas genom engagemang. Liksom kulturen, språket, makten och kunskapen. 

Dagens text fångade mitt intresse och lusten att läsa och förstå kanaliseras till viljan att skriva och tänka. Som vanligt, men idag är det lättare att ta vara på kraften. På väg till Uppsals för konferens i morgon stannar jag till i Stockholm och har en hel dag att fylla med mening. Ska korrekturläsa manuset till bok numer två: Studier av förändring, i rörelse. Utan omväxling går det dock inte, så jag vilar i och låter mig inspireras av Magnus P Ängsdals text om språkets makt över tanken, och tvärtom.
Det sägs ibland att politisk kamp är en kamp om betydelsen hos ord. Ståndpunkter, politiska program, rentav hela världsbilder kapslas in i slagord som ”frihet”, ”feminism” och ”svenska värderingar”, och den som gifter samman en betydelse med en språklig form på ett effektivt sätt kan påverka andras bild av verkligheten. 
Det kan ske på olika sätt. Det finns visserligen ­exempel på språkliga nyskapelser, vanligare är att ord som redan används laddas med nya betydelser. ”Kann man Begriffe besetzen?”, frågade sig den tyske lingvisten Josef Klein i en viktig artikel om språk och politik publicerad 1991; kan man ”ockupera” ett begrepp, göra det till sitt? Ja, åtminstone för en tid, tills motståndaren snor åt sig och laddar om det.
Exemplen på detta är många. Ord har betydelse och kan göra skillnad. Frågan är dock om språket bär på tillräckligt med förklarings- och bestämningskraft för att räcka som studieobjekt, ifall man vill förstå kultur. Man talar inom samhällsvetenskapen om en språklig vändning, och det finns de som hävdar att språket bestämmer världens vara, att språk är makt och att talet om är tvingande. Problemet är att makten behöver något konkret att hängas upp på för att dess verkan ska bli beständig. Språket är en struktur som innehåller en bestämd logik som man tvingas underkasta sig för att kunna uttrycka sig. Därför är språk en viktig fråga, utan tvekan. Frågan är bara hur viktig frågan är.
Om man skärskådar de allt vanligare verbala skärmytslingarna kring normer och identiteter är det svårt att blunda för språkbrukets framskjutna roll. Känsligast av alla omstridda uttryck just nu tycks n-ordet vara. Nyligen rapporterades om ett panelsamtal om språk på Stockholms stads­bibliotek som ställts in sedan annonsen visat sig inne­hålla ordet ”neger”, om än med citattecken. ­Arrangören, Nationella dramaturgiatet, bad om ­ursäkt för tilltaget. Man frågar sig onekligen om ­n-ordet, eller föreställningar som är knutna till det, alls ska kunna dryftas om det beläggs med tabu. Det hela liknar ett slags magiskt tänkande. Stryk ordet och allt det står för, så följer världen efter.
Det finns en ängslighet i dagens samhälle, en rädsla för att att göra fel. Tonläget är högt uppdrivet, och på nätet går det rasande snabbt. Ett förfluget ord, en mindre genomtänkt formulering kan på ett ögonblick bli viral och leda till konsekvenser som ingen vet någonting om i förväg. Samtidigt måste språket i sig och ordens betydelser kunna diskuteras på ett neutralt sätt, för hur ska språket annars kunna förändras och dess konsekvenser uppmärksammas? Det magiska tänkande som Ängsdal pekar på är en farlig utveckling. Tveklöst finns det en relation mellan ord och handlingar, men det är långt ifrån självklart vad som är hönan och vad som ägget. Jag tänker samproduktion, kultur uppstår som en konsekvens av dynamiken mellan tanken och världen och språket håller ihop helheten. Tankar och makt hänger ihop med språk och bildar ett slags treenighet. Fast om detta råder ingen enighet, det är min tanke, eller den tanke jag just nu, just här undersöker.
Vi står, kan det tyckas, i en spärreld av ideologiska argument kretsande kring språk. Det måtte vara goda tider att leva i för språkvårdare och lingvister. När allt kommer omkring är språk, som politolingvisten Heiko Girnth mycket riktigt har skrivit, själva förutsättningen för att politik alls ska bli möjligt.
Utan språk finns inget samhälle, men frågan är viken roll språket har i den process som samhället skapas genom. Följer språket, eller styr det? Är benämningar tvingande, eller beskrivande? Vad kommer först: Tanken, ordet eller materien? Går det att veta, eller är frågan felställd och riktar uppmärksamheten åt fel hål, bort från det område där ett verkligt användbart svar finns? Som kulturvetare har jag inga svar, jag är intresserad av frågorna och vill reflektera över olika möjligheter. Jag vill samtala och reflektera, inte debattera och bestämma. Utan språk går det inte. Kultur är dock mycket mer än bara språk.
I grunden är problematiken emellertid inte ny. Språkens historia är ju också en språkreflektionens historia. Åtminstone sedan Platon skrev sin Kratylos-dialog är frågan om de språkliga formernas ­relation till värld och tanke ställd under kontinuerlig, ibland häftigt uppflammande debatt. Att blicka tillbaka på några milstolpar är inte svårt. Wilhelm von Humboldt trodde i likhet med romantiska tänkare som Herder att modersmålet präglar talarens världsbild. Han gick rentav så långt som att hävda en av förstaspråket avhängig Weltanschauung, en världsåskådning. 
Empiriskt prövades idén om språkets makt över tanken av Edward Sapir och Benjamin Lee Whorf under 1900-talets första hälft. Ja, hävdade de utifrån studier av indianspråk, tänkandet influeras i hög grad av semantiska gränsdragningar; deras tes om språklig relativitet fick stort genomslag med tiden. Ferdinand de Saussure å sin sida hade tidigare på seklet slagit fast att det språkliga tecknet förhåller sig godtyckligt till tingen i yttervärlden, liksom ­Hermogenes gjorde det i sin dialog med Kratylos hos Platon. I ett sådant synsätt finns föga utrymme för idén om en språkets makt över tanken.
Med lite perspektiv och överblick ser man att många tankar redan tänkts, många gånger om. Väldigt lite är nytt under solen. Förändring må vara kulturens enda konstant, men skillnaden över tid, om man sträcker ut tidsperspektivet lite är liten. Därför är bildning så viktigt för att kunskapen ska bli användbar och meningsfull. Det behövs både fakta/evidens och analys, samt uppmärksamhet på konsekvenser. Evidens kan fungera som synonym för materia här, och analysen innehåller en ansenlig grad av makt. Språket är ett slags konsekvens. Kulturen uppstår i dynamiken mellan. Eller för att förklara tanken med ett trivalt och vardagligt exempel; vad vi har att göra med är ett slags sten-sax-påse-spel. Vem som vinner bestäms av kontexten, men varje del av helheten kan vinna över varje annan del, om och när förhållandena är de rätta. Om, låt oss säga, stenen alltid vann, hade vi inget spel. Alla skulle välja den och ingen skulle vinna. Tanken om den eller det bästa, viktigaste, mäktigaste, enda, rätta, är ett missförstånd, ett önsketänkande. Verkligheten låter sin inte inordnas så enkelt i ett system skapat av människan. Materien har makt över både språket och tanken, men det gäller för alla delarna i helheten. Inget är givet på förhand. Framtiden är öppen. Bildning handlar om att lära sig hantera komplexiteten som uppstår i dynamiken mellan. Bildning handlar inte om att komma fram till sanningen, utan om att undersöka den värld som människorna bor i och både förändrar och förändras av. Att språk spelar roll är självklart, frågan är dock vilken.
Om sådana spörsmål har nu lingvisterna Lars Melin och Mikael Parkvall skrivit boken ”Laddade ord. En bok om tankens makt över språket” (Morfem). Kan språket vi talar påverka tänkandet? Eller är kognitionen språkoberoende? Melins och Parkvalls kåserande redogörelse täcker ett helt spektrum av kittlande språkfrågor i samtiden: från ord som ”knulla” och ”mödomshinna” via partipolitikens spinndoktorer till strävanden för språklig jämställdhet och inkludering, vilka tagit sig tydliga uttryck i debatter om ”hen” och ”en”. 
Jag skriver hen, men använder inte en. Orsaken är att jag inte i onödan vill tillskriva det som är obestämt en könsidentitet, samtidigt som jag inte tror att språket är tvingande. Kultur är resultatet av samproduktion, det handlar om både och, inte om antingen eller. Genom att välja andra ord påverkas meningen och upplevelsen, men påverkan är dubbelriktad och kausalitetens svår att uttala sig om. Tanken på att benämna sina barn hen för att de själva ska kunna välja, senare i livet, är befängd. Missförstånden rörande språket, makten och tankarna är många. Boken är därför både intressant och viktig.
De slår fast att ”språkbruket har ett mycket ringa inflytande på våra världsbilder” redan tidigt i boken. Frågan är förstås vad författarna egentligen menar är problematiskt med idén om språkets makt över tanken. De skriver: ”När man i de flesta fall diskuterar huruvida ’språket styr tänkandet’ rör det sig snarare om hur något sägs. Det är bara där det finns en kontrovers.” Att själva budskapet i en utsaga kan påverka tanken är också för Melin och Parkvall okontroversiellt. Vad tvisten gäller är alltså hur ett och samma innehåll formuleras. 
Bokens polemiska udd är riktad främst mot världsförbättrare med tron på språket som draghjälp, däribland en och annan kollega, men också mot personer med påstått bristande kunskaper om hur språk och laddade ord fungerar. Melin och Parkvall vänder sig mot sådant som ”intuitiva” approacher och beväpnar sig med vetenskapens fulla legitimitet när de med stöd av ”de flesta språkvetare” avvisar idén att språket är kung över tanken. Det gör framställningen något mindre dynamisk och prövande än vad den hade kunnat vara. Frågan som avhandlas är trots allt genuint komplex. 
Jag dras som bekant likt en fluga till en sockerbit, till komplexa frågor utan givna svar. Det är där jag finner stimulans, när jag arbetar med öppna frågor vars svar är föränderliga. Väldigt mycket i livet och tillvaron är vagt, till sin natur. Därför behövs kompetensen att hantera komplexitet. Verkligheten är lika lite som språket given, allt och alla förändras dynamiskt i samma process av ömsesidig tillblivelse. Det är så jag ser på språket, inte som antingen förändrande eller följsamt. Språket både förändrar och förändras. Just det verkar vara fruktansvärt svårt att förstå. Är det rätt eller fel, bra eller dåligt? Det kan väl inte vara både och, eller? Det är precis vad det kan. Kultur är inte, kultur blir till i en komplex och icke-linjär process. Kultur är resultatet av samproduktion. Jag instämmer i författarnas kritik, men förhåller mig tveksam till deras metod och slutsatser. Alla texter kan läsas aktivt. Man måste inte köpa hela paketet, det går att ta till sig delar och lyssna och lära av det som talar till en, samtidigt som man förkastar sådant som är problematiskt. Bara man inte hävdar att de har fel och jag har rätt. Bildning handlar inte om att hitta sanningen utan om att lära sig förstå och hantera komplexitet. Ängsdal verkar vara inne på samma tanke.
Om man skalar bort den emellanåt raljanta jargongen i boken övertygar resonemangen ändå i långa stycken. Ett exempel: ordet ”oskuld” tycks inte ha klavbundit svenska tonåringar i känslor av skuld inför intimt umgänge, sexuell frigörelse har varit möjlig ändå, praktiken visade sig segra över benämningen. Det är visserligen inget argument för att språket inte kan påverka tanken. Likafullt visar det hur ords betydelser bleknar bort med tiden – ett vederhäftigt argument mot språklig determinism eller idén att språket bestämmer (och inte bara påverkar) tanken. Att kasta determinismen överbord är förvisso inte kontroversiellt. Om den alls förekommer i våra dagar så hörs den från radikala konstruktivister som hävdar att språklig kategorisering bildar grund för all annan kategorisering: utan språkliga gränsdragningar mellan man och kvinna, inga kön och ingen sexism. En orimlig hållning, som författarna effektivt kullkastar. 
Språket kan påverka, men påverkan sker på marginalen. Deleuze och Guattari som också intresserat sig för språk talar om slumpens roll i processer av tillblivelse. Slumpen och flyktlinjerna påverkar i mellanrummen, där och när det står och väger. När det kan bli antingen eller är det slumpen som fäller avgörandet, vilket inte betyder att slumpen styr. Vid vissa tillfället kan ett nytt ord eller en förändrad benämning, liksom hävdandet av en etablerad innebörd fälla avgörandet. Språket är aldrig neutralt, det beror på. Utan kunskap om kontexten går det inte att säga något om språkets betydelse. Språk, tankar och makt är ett slags helhet, som sagt. Ingen del är viktigare än någon annan, inte per se. Det bestäms där och då, och eftersom kulturen är fylld av sådana situationer och tillfällen spelar det roll. Ingen kan dock på förhand veta vilken roll. Därför betoningen på förståelsen för och uppmärksamheten av komplexiteten. Vad som behövs (och vad som dagens samhälle råder skriande brist på) är förmåga att förstå behovet av mer kunskap än nöden kräver. Bildning står för bredd och överflöd, handlar om marginaler, trygghet och hållbarhet. Forskningen står för djup och specialisering. Kulturen som uppstår mellan dessa båda sfärer blir mer hållbar än dagens och där förstår fler att språk spelar roll och kan därmed lära sig hantera situationerna som hela tiden uppstår på ett klokt sätt.
Men Melin och Parkvall går längre än så. De ­avfärdar också, med åtminstone ett ben i empirin, den språkliga relativismen. Sant är att kognitiva förutsättningar inte är beroende av språk. Men härutöver går det att finna skillnader i hur vi, beroende på vilket språk vi är vana vid, typiskt och oreflekterat styckar upp världen. Det skärper uppmärksamheten för vad vi uppfattar i förstone. Den som till äventyrs tvekar om språkets inverkan på tanken och om växelspelet dem emellan har mycket att hämta exempelvis i ”Language in mind”, utgiven av Dedre Gentner och Susan Goldin-Meadow 2003. Här, och på annat håll, finns gott om evidens. 
Exakt vilken forskning Melin och Parkvall tagit del av är dock svårt att säga. De nämner namn och någon boktitel här och var, men ”Laddade ord” saknar en litteraturförteckning. Det bidrar till ­intrycket av en bild målad med penseldrag som inte bara är väl breda, utan stundom också förställer det som den skulle visa. Så heter det att idén om språkets makt över tanken återfinns i de tre teorierna postmodernism, den språkliga vändningen och ­socialkonstruktivism. Men varken postmodernism eller ”the linguistic turn” är någon sammanhållen teori. Det senare syftar snarast på ett idéhistoriskt fenomen: ett teoretiskt fokusskifte, där språk tillmäts stort förklaringsvärde. 
Det här känner jag igen. Den typen av svepande avfärdande eller ifrågasättande av något som reduceras till ett ord utan mening. Jag tycker inte nödvändigtvis att man måste vara supertydlig med alla referenser, men läsaren måste få hjälp att kritisera och ifrågasätta, annars är det inte vetenskap. Jag har jobbat med och känner mig hemma i det som författarna uttrycker sig i svepande ordalag om, men jag känner inte igen mig.
Låt oss ändå följa författarna en bit på ­vägen och inte överdriva effekterna som olika språk kan ha. Kanske ligger i så fall hunden begraven någon annanstans? Kan mer eller mindre synonyma ord i ett språk få oss att begripa ett och samma fenomen på olika sätt? Spelar det roll om vi säger ”bög” eller ”stjärtgosse”? 
”Det finns näst intill ingen forskning på området”, svarar författarna. Men det är direkt felaktigt. Det har exempelvis gjorts åtskilliga perceptionsstudier på hur tyskspråkiga personer uppfattar något så när synonyma ord som skiljer sig åt i graden av köns­markering. Och bilden är tydlig. Att använda en ­feministisk dubbelform av typen Lehrerinnen und Lehrer (’kvinnliga och manliga lärare’) i stället för en maskulin form som Lehrer (’lärare’) ökar påtagligt chansen att talarna tänker på både män och kvinnor. Här kan alltså språklig påverkan på tanken beläggas. 
Just därför använder jag hen, för att inte i onödan låsa fast något vars mening kan och bör vara öppen. På det sättet menar jag kan man arbeta för att främja jämställdhet, det är en lite sak som genom att upprepas av många i vardagen på sikt kan bidra till förändring. Språket makt över tanken är aldrig direkt, entydig och självklar. De som framhärdar i att kalla chokladbollar något annat kanske inte är rasister, men de visar genom sitt språkbruk hur inskränkta och okänsliga de är och de talar tydligt utifrån och ger även stöd åt en vit norm som på andra sätt och i kombination med andra uttryck verkar förtryckande. Det är inte bara språket som styr, men språkets roll bör inte underkattas, än mindre avfärdas. Verkligheten är långt med komplex än vad den mänskliga perceptionsförmågan förmår upptäcka i vardagen. Det är ytterligare ett argument för bildningens värde. Bildning handlar om att värna mångfald och främja förståelse för olikhet. Alla kategoriska avfärdanden är problematiska.
Men vad viktigare är: de tyska studierna avslöjar något mer, som är av principiell tyngd. Melin och Parkvall utgår som sagt från att problemet med idén om språkets primat gäller hur något sägs, inte vad som sägs. Frågan är då hur man kategoriskt skiljer ”hur” från ”vad”. Går det alls att förändra sättet en utsaga formuleras på utan att innehållet modifieras? I fallet med de tyska personsubstantiven är det knappast möjligt, dubbelformernas könsmarkering blixtbelyser en del av betydelsen som är underförstådd hos maskulinum. Inte heller skillnaden mellan ”bög” och ”stjärtgosse” är obetydlig. Orden må ha en gemensam kärnbetydelse, men de varierar så starkt emotivt och ger så olika bilder av personerna de benämner att vi inte gärna kan tala om verklig synonymi. Än svårare blir det med ord för abstrakta företeelser, ideologibeteckningar till exempel. Kan ”högerpopulism” vara en synonym till ”höger­radikalism” i politiskt tal? Rimligen inte. Ordvalet gör hela skillnaden, och om inte förr blev det tydligt ­häromåret när statsvetare trätte om huruvida Sverige­demokraterna är ”fascister” eller inte. 
Fastnar man i orden och enbart debatterar den aspekten av makt går man vilse och kunskapen förlorar sitt värde. Språk, tankar och makt hänger ihop och utgör en HELHET som inte går att bryta upp och undersökas var för sig. Återigen ett exempel på skillnaden mellan komplex och komplicerad, vilket för övrigt är två ord som ofta används som synonymer. Den lilla men AVGÖRANDE skillnaden mellan komplex och komplicerad döljs därmed, liksom hela den makt över tanken som skillnaden har. Utgår man från att kultur eller språk är komplexa problem som kan delas upp och undersökas separat går viktig kunskap förlorad. Språkets makt över tanken verkar faktiskt och paradoxalt nog ha spelat även författarna till boken ett spratt, vilket gör att de överbevisar sig själva. Mycket intressant, och viktigt. Det visar också att man kan läsa olika texter på olika sätt, och att kunskap inte är en linjär process där information överförs oförvanskad från en till en annan. Bildning är heller ingen lista, och var och en kan både bli och vara bildad på olika sätt. Mångfalden och möten mellan olika uppsättningar kunskaper som ställs mot varandra i lyssnande samtal som syftar till ömsesidig utveckling och fördjupning, är också en aspekt av bildning. Debatter vars syfte är att en gång för alla avgöra vem som har rätt, vilket författarna verkar ha som mål, är bildningsfientliga och bidrar till utarmningen av kunskapen i samhället.
De språkliga exempel som finns på att något sägs annorlunda utan att innehållet förändras torde med andra ord vara mycket sällsynta. Att basera hela tvistefrågan på dem är, för att tala nusvenska, ett ganska svagt case. Stora delar av den lingvistiska forskningen om hur verklighetsbilder skapas språkligt är inte heller så smalspårig. I språkvetenskaplig diskursanalys är det legitimt att fråga sig vilka tolkningsfält som öppnas när invandring kallas ”flyktingtsunami” eller ”migrationsvåg”. Benämningar är sällan neutrala.
Med detta ska inte vara sagt att Melin och Parkvall inte ger oss insikter om hur laddade ord fungerar i praktiken. Det är värdefullt i tider av ­alltmer polariserad debatt om språk och identitet. Värdefullt är också författarnas ställningstagande att kränkande språkbruk bör undvikas även om språket lyder tanken och inte tvärtom. Gott så, det handlar om hyfs och respekt, men den grund­läggande frågan om relationen mellan språk och tanke skulle kräva en mer seriös utredning.
Ängsdal visar prov på bildning och presenterar en kritisk, men mycket lärorik, läsning av en text som jag nog inte kommer att läsa. Det är så jag vill se på samtalet, till skillnad från debatten som är destruktiv och som tenderar att fastna i kritiken och den egna ståndpunktens förträfflighet, vilket är föga lärorikt.

Jag tar ett steg tillbaka och betraktar det jag just läst och skrivit lite från distans. Tänker på rhizom och träd. Rhizom är som bekt en struktur utan centrum, en ordning utan hierarki, vilket är en bra modell för att förestå samhället, kulturen och språket som tillsammans med allt och alla bildar den grundstruktur som skapar förutsättningarna för förändringen och påverkar tillblivelsens riktning. Deleuze och Guattari skriver i ett av kapitlen i Tusen platåer om så kallade order-words, eller fasövergångarna som ständigt uppstår, när och om förhållandena är de rätta, eller vad man ska säga. Det är en postmodern teori om språk som är långt mer komplex än vad författarna till boken låter påskina. Språkets konsekvenser är inget som går att planera i detalj för, det händer bara. Om och när, som sagt. Vad som behövs för att dessa insikter och kunskaper ska bli användbara är lite ödmjukhet, inför det oväntat oväntade. Världen är oöverblickbar och framtiden skapas här och nu, av allt och alla som finns och verkar i sammanhanget. Order-word är en immanent kraft, som finns i världen och som verkar på insidan. Det är en kraft som går att lära känna, men som aldrig går att kontrollera. Därför betoningen på ödmjukhet, inför världens komplexitet. I helheten finns krafter med oanad förmåga till agens. Vill man förstå samhället, kulturen och språkets roll är detta viktiga insikter. Det är inte sanningen om världen, men ett verktyg och en metod att nå fördjupad förståelse med hjälp av.

Allt hänger ihop, allt och alla är delar av samma helhet. Det som sker och förutsättningarna för samt förändringen i sig kommer inifrån. Den tanken går på tvärs mot det sunda förnuftet och vår vardagliga förståelse av världen, livet, allt. Vi vill så innerligt gärna tro på att räddningen finns någon annanstans, där borta. Eller att problem kan förpassas bort från vår trygga vrå av världen. Ständigt uppfinner vi och hoppas på evighetsmaskiner och kakor som går att äta och samtidigt ha kvar. Hela tiden uppfinns det hjulet igen, och igen. På hoppet om att det skulle kunna gå, att det omöjliga trots allt är realiserbart byggs vår värld. Och vi litar hellre på den som säger att det går, än den som manar till eftertanke och besinning. Varsamhet och kunskapen i centrum. Det är ett kollektivt dilemma, ett gemensamt problem. Konsekvensen av det sättet att tänka får vi leva med. En för alla alla för en. 

Eftertänksamhet, lite tydligare betoning på och uppskattning av kritiskt tänkande och bildning behövs. Och arbetet med texter, till exempel understreckare som denna leder till det. Leder till att samhällets kollektiva förmåga att hantera det oväntat oväntade ökar och skyddet ökar. Låt oss syna samhället, kulturen och språket; vår värld i sömmarna, för allas vår gemensamma skull. Och för framtida generationers skull. Det finns ingen början, inget slut, bara tillblivelse, förändring, variation.